افزایش حلقه شنا بادی خود را با این نکات

، بازی کریکت در ابتدا همانند بسیاری دیگر از ورزشها توسط طالبان ممنوع شد، اما در سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹ ه. در بازی مقا

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

، بازی کریکت در ابتدا همانند بسیاری دیگر از ورزشها توسط طالبان ممنوع شد، اما در سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹ ه. در بازی مقابل فیجی حمید حسن، سریعترین بازیکن تیم افغانستان بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد و در بازی مقابل جرزی، نوروز منگل کاپیتان تیم کریکت افغانستان این عنوان را به خود اختصاص داد. پس از سال ۲۰۰۲ ورزشهای نیمه جان دوباره زنده شده و خیلیها بسرعت راه خود را میپیماید. در شمالشرقی پاکستان و بعدها شمالغربی هند به وفور پیدا شدهاند و ویژگیهای این سازند دانشمندان را به این باور رساندهاست که پاکنهنگان در محیطی رودخانهای زندگی میکردند. قوزک پا که از جمله بخشهای بارز بدن در جفتسمسانان است در هیچیک از آببازسانان کنونی وجود ندارد و سنگوارههای یافت شده از نهنگهای باستانی تا آغاز دهه نخست هزاره سوم میلادی یا بخش پای عقبی نداشتند یا اندک استخوانهای باقیمانده از آنها آنچنان تحلیل رفته بودند که امکان شناسایی قوزک پا و دیگر ویژگیهای استخوانی مربوط به آن بخش وجود نداشت. از این رو میتوان چنین نتیجه گرفت که این سه گروه از جفتسمسانان دارای نیای مشترک هستند.

در آن هنگام اغلب پژوهشگران مخالف این ایده بودند که آببازسانان نوعی جفتسم باشند چرا که آببازسانان و جفتسمسانان دارای تفاوتهای ظاهری بنیادین بودند؛ پاهای پشتی آنها از میان رفته و تنها چند اندام زائدمانده کوچک باقیماندهاند، بدنشان همانند ماهیان شده و سوراخ بینی آنها به بالای سر رفتهاست. پاکنهنگها توانایی زیادی برای زندگی در آب نداشتند؛ پاهای عقبی آنها بسیار بزرگ بود، چندین مهره بههمچسبیده در لگن خاصره داشتند و شنواییشان در آب بسیار ضعیف بود. آنها توانایی گذر از اقیانوسها را داشتند و در شکار بسیار توانا بودند. فرورفتن کامل در آب همچنین به آنها امکان دوری از پرتو فرابنفش خورشید را - در صورتی که همچون اسبهای آبی کنونی موی چندانی نداشتند - میداد. تفاوت عمده این جانوران با آببازسانان کنونی در میزان جلوآمدگی استخوانهای جمجمه است؛ چیزی که در آببازسانان امروزین به شکل تلسکوپی و متمرکز رو به جلو دیده میشود. به نظر میآید که این کوچک شدن جسم پینهای در ارتباط با الگوی خواب ویژهٔ آببازسانان کنونی باشد که در آن در هنگام خواب، نیمی از مغز به فعالیت خود ادامه میدهد؛ کوچک بودن بافت پیوندی دو نیمکره، فعالیت یک نیمکره را در هنگام عدم فعالیت دیگری آسانتر میکند.

این گروه از آببازسانان شامل نَسَبی از پستاندارانی بزرگجثه با بدنی کشیده میشدند که به گونه کامل وابسته به آب بودند. فعلاً کمیته المپیک گروه ۱۰۰ نفری را تحت آموزش کوهنوردی قرار دادهاست. در هنگام خرید به سن فردی که می­خواهد از حلقه شنا بادی استفاده کند توجه کنید، این وسیله بیشتر برای کودکان چند ماهه تا 9 ساله مورد استفاده قرار می­گیرد اما بزرگسالان نیز می­توانند سایز مناسب استفاده خود را پیدا کنند. همانند پاکنهنگان و راهرونهنگان، رمینگتوننهنگها نیز دارای چهار مهره خاجی جوش خورده بودند. پاکنهنگان پاکیستوس (نزدیک ۵۰ م.س. به نسبت پاکنهنگان و دیگر پستانداران معمولی خشکیزی، روزنه آروارهای و کانالهای آرواره در این نهنگها بسیار بزرگتر شده بود. ارتباط میان میانپنجهسانان و آببازسانان از بررسی ریختشناسانه جمجمه، دندان، و استخوان پساجمجمه تعدادی از ابتداییترین نهنگها با نامهای پروتوستوس، پاکیستوس، رودوستوس، و آمبولوستوس سرچشمه میگیرد. زیرخانوادهای از آنها با نام دورودونتیان نیز شامل جانورانی بزرگجثه، اما بی بدن کشیده بود. دمشان نیز بلند بود ولی نشانهای از دمباله در آنها دیده نمیشود.

این پاها در آببازسانان پسین با رشد دمباله ناپدید میشوند و کارکرد خود را از دست میدهند. اما در بازی با تیم اوگاندا، پیروزی را به تیم حریف واگذار کرد. استخوانهای تحلیلرفتهٔ پاهای عقبی بسیار صاف شده بودند و توانایی خم شدن خود را از دست داده بودند. خسروسوسماران از چند جهت با همه دیگر کهنآببازسانان فرق داشتند؛ آنها چندین دندانک کمکی بر روی دندانهای آسیای بزرگ خود داشتند، استخوان خاجی خود را از دست داده بودند و لگن خاصره دیگر توسط آن به ستون فقرات متصل نبود، پاهای پشتی بسیار کوتاه شده بود، و در نهایت لگن خاصره چرخش پیدا کرده بود. همچنین، کانال عصبی استخوان خاجی بزرگشان و نیز مهرههای دمی آنها حکایت از وجود دمی قوی دارند که هماهنگ با دیگر اعضای شناکننده بدن حرکت میکرد. بعضی نیز هیچ آب شوری مصرف نکرده بودند. هیچ پیشنهنگ شناختهشدهای دارای مهرههای دمی پشتی (خلفی) که نشان از وجود باله داشته باشند، نبودهاست. فعلاً در کشور بیشتر از ده هزار باشگاه ورزش وجود دارد؛ که در حال رشداند. Th is da᠎ta w​as g​ener at​ed ᠎wi th GSA Content Gen erat or DEMO.

آخرین مطالب