کتاب کودکانه ایرانی tagged posts

کتاب کودکانه

رمضان حیدری درباره 3 محصول نیمه تمام در این شهرستان گفت: در حال حاضر 3 کتابخانه عمومی نیمه کاره در شهر آبیک وجود دارد و تکمیل این کتابخانه ها می تواند به تعداد زیادی کتاب کودکانه از مردم این شهرستان و روستاهای اطراف برسد.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان آبیک گفت: کتابخانه قشلاق 20 درصد پیشرفت داشته است کتاب کودکانه، طرح کتابخانه زیاران در حال بازسازی اساسی است و کتابخانه شهر قدس در مرحله تحویل است.

لغو وام ها اجرای پروژه را به تأخیر می اندازد
...

Read More